බ්රේක් ඩ්රම්

  • Brake drum for passenger car

    මගී මෝටර් රථය සඳහා තිරිංග බෙරය

    සමහර වාහනවල තවමත් ඩ්‍රම් බ්‍රේක් සිස්ටම් තිබෙන අතර එය බ්‍රේක් ඩ්‍රම් සහ බ්‍රේක් සපත්තු හරහා ක්‍රියා කරයි. නත්තල් සීයා තිරිංග සියලු වර්ගවල වාහන සඳහා තිරිංග බෙර ලබා දිය හැක. ද්‍රව්‍ය දැඩි ලෙස පාලනය වන අතර තිරිංග බෙරය කම්පනය වළක්වා ගැනීම සඳහා හොඳින් සමතුලිත වේ.