පින්තාරු කරන ලද තිරිංග තැටිය

  • Painted & Drilled & Slotted Brake disc

    පින්තාරු කර විදින ලද සහ විදින ලද තිරිංග තැටිය

    තිරිංග රොටර් යකඩ වලින් සාදා ඇති බැවින්, ඒවා ස්වභාවිකවම මලකඩ හා ලුණු වැනි ඛනිජ වලට නිරාවරණය වන විට, මලකඩ (ඔක්සිකරණය) වේගවත් වේ. මෙය ඔබට ඉතා අවලස්සන පෙනුමක් ඇති රොටර් එකක් ඉතිරි කරයි.
    ස්වාභාවිකවම, සමාගම් රොටර් වල මලකඩ අවම කිරීම සඳහා ක්රම සොයා බැලීමට පටන් ගත්තේය. එක් ක්‍රමයක් වූයේ මලකඩ වැලැක්වීම සඳහා තිරිංග තැටිය වේදනාවට පත් කිරීමයි.
    එසේම ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සඳහා, කරුණාකර විදුම් කරන ලද සහ සිදුරු කරන ලද ආකාරයේ රෝටර් වලට කැමති වනු ඇත.