ට්රක් බ්රේක් ඩ්රම්

  • Brake drum with balance treament

    සමතුලිතතාවය සමඟ තිරිංග බෙරය

    ඩ්‍රම් බ්‍රේක් බහුලව භාවිතා වන්නේ බර වාණිජ වාහන වලය. නත්තල් සීයා තිරිංග සියලු වර්ගවල වාහන සඳහා තිරිංග බෙර ලබා දිය හැක. ද්‍රව්‍ය දැඩි ලෙස පාලනය වන අතර තිරිංග බෙරය කම්පනය වළක්වා ගැනීම සඳහා හොඳින් සමතුලිත වේ.